O nás

TMGDronity je špecializovanou divíziou spoločnosti TMG Group, s.r.o. na získavanie snímaných dát metódami fotogrametrie (leteckými zariadeniami UAV/UAS) a terestrického laserového skenovania a ich následné spracovanie s dátami získanými z pozemných meraní v spektrách RGB, NIR, THERMO, Lasser.

Výsledným produktom sú  presné merania, analýzy, odporúčania a odborné podklady v oblastiach:

 • Zdravie rastlín a plodín, odporúčania pre farmárov v oblasti presného hnojenia, výdatnosti biomasy,  vodnej absorbcie
 • Tvorba orthofotomáp, georeferenčné výstupy,  pre staviteľov a architektov pre následnú prácu s špecializovaných softvéroch 
 • Geodetické zamerania, priestorové rezy, tvorba 3D modelov v kombinácii leteckého a pozemného snímania
 • Revízie a inšpekcie stavenísk, kameňolomov, meranie objemov, plôch a zmien v čase, dokumentačná asistencia
 • Manažment a mapovanie lesných porastov a vodných zdrojov
 • letecká  a pozemná termovízna inšpekcia zateplenia budov,  tepelné úniky
 • Revízie elektrických vedení VNV, NNV pri plnom zaťažení aj v ťažko dostupných oblastiach
 • Postprocesing získaných dát a ich prezentácia

Spoločnosť je držiteľom medzinárodného patentu na výpočet presnej výmery poškodených plôch podľa stupňa poľahu plodín.

Spracované dáta nasnímané z dronov alebo lietadiel je možné prehliadať a analyzovať v špeciálnych webových a mobilných aplikáciách AGRO Inspector, DEVELOPER Inspector SMART CITY Inspector, ktoré slúžia ako pomôcka hlavne pre (k aplikáciám je možný prístup z mobilu alebo z PC):

 • farmárov a poisťovne za účelom identifikácie rozsahu škôd na poľnohospodárskych plodinách
 • developerov, projektantov, architektov a stavbárov za účelom monitoringu zmien v čase na staveniskách a stavbách
 • mestá a obce, ktoré môžu z aplikácií získať podklady pre územné plánovanie

Pre informácie o divízii TMGDigitality kliknite sem: TMGDigitality